Päevakord

Luunja valla 2015. a eelarve täitmine

Aruanne

Volikogu esimehele hüvitise maksmine isikliku sõiduauto kasutamisel ametisõitudeks

Eelnõu

Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla 2016. a eelarve“ teine lugemine

Tabel

Seletuskiri

Parandusettepanek hariduskomisjonilt

Parandusettepanek Frakraktsioon Koduvald Luunja

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse töötajate koosseisu kooskõlastamine

Kooskõlastamiseks

Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla raamatukogude kasutamise eeskiri“ teine lugemine

Eelnõu

Arvamuse andmine ehitusloa väljastamiseks ajutise ehitise püstitamiseks

Kooskõlastamiseks

Arvelduskrediidi võtmine

Eelnõu

Audiitori määramine

Eelnõu

Rõõmu külas Padila maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Eelnõu

Keskkonnaameti seisukoht

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

Lohkva külas Pillikoori tee 3 maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Eelnõu

Keskkonnaameti seisukoht

Keskkonnamõju stateegilise hindamise eelhinnang

Kavastu puurkaevu  detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Eelnõu

Keskkonnaameti seisukoht

Keskkonnamõju stateegilise hindamise eelhinnang

Luunja valla 2016. a. eelarve kinnitamine

Eelnõu

Arupärimisele vastamine